نام کتاب: دختر عجیب جنگل صلح نویسنده: راحله رضائی گروه سنی: ((د )) و (( ه)) تعداد صفحه : 92 البته بزرگسالان نیز از آن خوششان خواهد آمد . این داستان به نوجوانان کمک می کند خود واقعیشان را پیدا کرده و آن را بپذیرند . کمک می کند انتخاب های درست انجام دهند و هرگز ناامید نشوند . البته تمام این مسائل را با روایت داستانی و تخیلی جذاب منتقل می کند .