سلام

من راحله رضائی هستم

متولد 1373/4/4 تهران

دیپلم نقاشی

کارشناسی حقوق

مدتی دستیار کارگردان تئاتر

نویسنده

بلاگر انگیزشی

بلاگر سبک زندگی

 

طنز اجتماعی می نویسم برای فرهنگ سازی
طنز سیاسی می نویسم برای آگاهی
آموزشی می نویسم برای شما
مقاله می نویسم برای جامعه و ایرانی آباد و به دور از تبعیض جنسیتی و نژادی