شاید به این راحتی ها نباشد
شاید راحت نباشد که لمس کنی
طبیعت را
زندگی را
برگ های خشکِ روی زمین سرد را
برف های سرد را
شکوفه های صورتی را
نیمکت های گرم پارک را
چه کسی فکرش را می کرد
که روزی لمس زندگی
اینقدر سخت شود؟