بله این بار نوبت توئه که به ما کتاب معرفی کنی.
من و تمام بازدید کننده های سایت منتظریم تا بدونیم بهترین کتابی که به عمرت خوندی چی بوده و اینکه چرا فکر می کنی اون بهترین کتاب بوده ؟
تو نظر ها واسمون بنویس.