داشتم به این فکر می کردم که چرا مردم تمام وقتشون رو صرف شغلی می کنن که نتنها کوچک ترین علاقه ای بهش ندارن ، بلکه انجامش براشون عذاب آوره .
صبح ها یه ساعت خاصی می رن سر کار ، یه ساعت خاصی هم بر می گردن خونه .
جانم ؟ به نظرت کلیشه ای میاد؟ فکر می کنی همه اینو می گن؟ تا حالا خیلی ها بهت گفتن؟
فکر نمی کنی چون هنوز سر همون کار کسالت بارت هستی مدام داری اینو می شنوی ؟
فکر نمی کنی این که مدام داری با این جملات رو به رو می شی یه نشونه باشه؟
فکر نمی کنی الان دیگه وقتشه که دلتو بزنی به دریا و به فکر کاری باشی که بهش علاقه داری؟
فکر نمی کنی کار کردن واسه دیگران و پولسازی واسشون دیگه کافی باشه و بهتره برای خودت کار کنی؟
رو این سوالا یه کم فکر کن . زود تصمیم نگیر . اگه درست تصمیم بگیری به جاهای قشنگی هم می رسی.