اگه نویسنده ای و نویسندگی رو به عنوان شغلت انتخاب کردی باید هر روز بنویسی . می پرسی چرا ؟ می گم برات.

اگه هر روز بنویسی قلمت رو قوی تر کردی
اگه هر روز بنویسی تخیل و تفکرت رو قوی تر کردی
اگه هر روز بنویسی خودت رو به نوشتن متعهد کردی.
اگه هر روز بنویسی هر روز هم شاهد پیشرفتت خواهی بود.
اگه هر روز بنویسی هر روز نوشتن عادتت می سه و این عادت مثبت رو در خودت ایجاد کردی.
اگه هر روز بنویسی هر روز هم آرامش خواهی داشت.
تو فکر می کنی چرا باید هر روز بنویسی ؟
تو بخش نظرات بگو